Förslag till nya stadgar

Naturskyddsföreningen reviderade sina stadgar vid föreningens riksstämma 2018. Anpassade stadgemallar för kretsar och länsförbund har utarbetats centralt och vi i styrelsen för Sävsjö Naturskyddsförening har upprättat förslag till nya stadgar i stort enligt den anpassade mallen för kretsar. Det är bara i § 7 Valbarhet som vi föreslår en avvikelse från mallen genom att ett textavsnitt i stryks. Textavsnittet är överstruket i bifogat Förslag till nya stadgar för Sävsjö naturskyddsförening

För att kunna ingå avtal och vara part inför myndigheter och domstolar (till exempel kunna överklaga beslut) måste kretsen vara en så kallad juridisk person. Dessutom kräver många bidragsgivare att stadgar bifogas ansökan. Varje förening, krets och länsförbund är juridiska personer om de uppfyller tre krav, nämligen att de bildats av minst tre personer, har tillsatt styrelse och har antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång. Innehållet i kretsens stadgar får inte vara oförenligt med riksföreningens stadgar. Vi i styrelsen anser att även våra nuvarande stadgar uppfyller dessa krav, men vi menar att det kan vara fördelar med att ha stadgar som är väl anpassade till riksföreningens. Förslaget till nya stadgar är mera detaljerat än våra nuvarande stadgar.

Om du vill jämföra med de gamla, nu gällande, stadgarna, klicka på länken: Gamla Stadgar från 2012-02-18