Stadgar

Naturskyddsföreningen reviderade sina stadgar vid föreningens riksstämma 2018. Anpassade stadgemallar för kretsar och länsförbund har utarbetats centralt och Sävsjö Naturskyddsförening har vid kretsstämman 2019-02-26 beslutat om nya stadgar i stort enligt den anpassade mallen för kretsar.

För att kunna ingå avtal och vara part inför myndigheter och domstolar (till exempel kunna överklaga beslut) måste kretsen vara en så kallad juridisk person. Dessutom kräver många bidragsgivare att stadgar bifogas ansökan. Varje förening, krets och länsförbund är juridiska personer om de uppfyller tre krav, nämligen att de bildats av minst tre personer, har tillsatt styrelse och har antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång. Innehållet i kretsens stadgar får inte vara oförenligt med riksföreningens stadgar.